آن مرد...

آن مرد آمد.

آن مرد مردانه آمد.
آن مرد با عشق آمد.
آن مرد برای عشق‌اش آمد.

آن مرد رفت.
آن مرد مردانه رفت.
آن مرد با عشق رفت.
آن مرد برای عشق‌اش رفت.

آن مرد بازمی‌گردد.
آن مرد مردانه بازمی‌گردد.
آن مرد با عشق بازمی‌گردد.
آن مرد برای عشق‌اش بازمی‌گردد.

آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: