اعلامیه جهانی حقوق کودک
اصل‌ ۱
كودك‌ بايد از كليه‌ حقوق‌ مندرج‌ در اين‌ اعلاميه‌ برخوردار شود. همه‌ كودكان‌ بدون‌ استثناء و تبعيض‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دين‌، عقايد سياسی يا ساير عقايد، منشأ اجتماعی يا ملی‌، ثروت‌، تولد و يا ويژگيهای فردی ديگر يا خانوادگی مشمول‌ اين‌ حقوق‌ می‌شوند.
**********
اصل‌ ٢
كودك‌ بايد از حمايت‌ ويژه‌ برخوردار شود و امكانات‌ و وسايل‌ ضروری جهت‌ پرورش‌ بدنی‌، فكری‌، اخلاقی و اجتماعی وی به‌ نحوی سالم‌ و طبيعی و در محيطی آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ يا مراجع‌ ذيربط‌ در اختيار وی قرار گيردو در وضع‌ قوانينی بدين‌ منظور منافع‌ كودكان‌ بايد بالاترين‌ اولويت‌ را داشته‌ باشد.
**********
اصل‌ ۳
كودك‌ بايد از بدو تولد صاحب‌ اسم‌ و مليت‌ گردد.
**********
اصل‌ ۴
كودك‌ بايد از امنيت‌ اجتماعی بهره‌مند گردد، در محيطی سالم‌ پرورش‌ يابد و بدين‌ منظور كودكان‌ و مادران‌ بايد از مراقبت‌ و حمايت‌ خاص‌ كه‌ شامل‌ توجه‌ كافی پيش‌ و بعد از تولد می‌شود، بهره‌مند شود. كودك‌ بايد امكان‌ برخورداری از تغذيه‌، مسكن‌، تفريحات‌ و خدمات‌ پزشكی مناسب‌ را داشته‌ باشد.
**********
اصل‌ ۵
كودكی كه‌ از لحاظ‌ بدنی‌، فكری يا اجتماعی معلول‌ است‌ بايد تحت‌ توجه‌ خاص‌، آموزش‌ و مراقبت‌ لازم‌ متناسب‌ با وضع‌ خاص‌ وی‌، قرار گيرد.
**********
اصل‌ ۶
كودك‌ جهت‌ پرورش‌ كامل‌ و متعادل‌ شخصيتش‌ نياز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و بايد حتی‌الامكان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی والدين‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی پرمحبت‌ در امنيت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ يابد. كودك‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنايی‌، نبايد از مادر جدا كرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی موظفند كه‌ نسبت‌ به‌ كودكان‌ بدون‌ خانواده‌ و كودكان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند. كمكهای نقدی دولت‌ و ديگر تسهيلات‌ جهت‌ تأمين‌ و نگهداری فرزندان‌ خانواده‌های پرجمعيت‌ توصيه‌ می‌شود.
**********
اصل‌ ٧
كودك‌ بايد از آموزش‌ رايگان‌ و اجباری‌، حداقل‌ در مدارج‌ ابتدائی بهره‌مند گردد.كودك‌ بايد از آموزشی بهره‌مند شود كه‌ در جهت‌ پيشبرد و ازدياد فرهنگ‌ عمومی او بوده‌ و چنان‌ سازنده‌ باشد كه‌ در شرايط‌ مساوی بتواند استعداد، قضاوت‌ فردي‌، درك‌ مسئوليت‌ اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش‌ داده‌ و فردی مفيد برای جامعه‌ شود.در امر آموزش‌ و رهبری كودك‌ مصالح‌ كودك‌ بايد راهنمای مسئولين‌ امر باشد. چنين‌ مسئوليتی در درجه‌ اول‌ بعهده‌ والدين‌ مي‌باشد.كودك‌ بايد از امكانات‌ كامل‌ برای بازی و تفريح‌ با همان‌ اهدافی كه‌ در مورد آموزش‌ او آمد برخوردار گردد، جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی بايد كوشش‌ نمايند تا امكان‌ استفاده‌ از اين‌ حقوق‌ را رايج‌ سازند.
**********
اصل‌ ٨
كودك‌ بايد در هر شرايطی جزو اولين‌ كسانی باشد كه‌ از حمايت‌ و تسهيلات‌ بهره‌مند گردد.
**********
اصل‌ ٩
كودك‌ بايد در برابر هر گونه‌ غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار حمايت‌ شود. كودك‌ نبايد به‌ هر شكلی وسيله‌ مبادله‌ قرار گيرد. كودك‌ نبايد قبل‌ از رسيدن‌ به‌ حداقل‌ سن‌ مناسب‌ به‌ استخدام‌ درآيد و نبايد به‌ هيچ‌ وجه‌ امكان‌ و يا اجازه‌ استخدام‌ كودك‌ در كارهايی داده‌ شود كه‌ به‌ سلامت‌ يا آموزش‌ وی لطمه‌ زده‌ و يا باعث‌ اختلال‌ رشد بدني‌، فكری و يا اخلاقی وی گردد.
**********
اصل‌ ۱۰
كودك‌ بايد در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاری كه‌ ترويج‌ تبعيضات‌ نژادی‌، مذهبی و غيره‌ را ممكن‌ سازد، حمايت‌ شود. كودك‌ بايد با روحيه‌ای پر تفاهم‌، گذشت‌، معتقد به‌ دوستی بين‌ مردم‌، صلح‌ و برادری جهانی و با آگاهی كامل‌ بر اينكه‌ توانائی و استعداد وی بايد وقف‌ خدمت‌ به‌ همنوعانش‌ شود، پرورش‌ يابد.توصيه‌ تبليغات‌ در مورد اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ كودك‌ اجلاسيه‌ عمومي‌با توجه‌ به‌ اعلاميه‌ حقوق‌ كودك‌ از والدين‌، مردان‌ و زنان‌ به‌ عنوان‌ افراد بشر و همچنين‌ سازمانهای داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ كه‌ حقوقی را كه‌ گفته‌ شد به‌ رسميت‌ شناخته‌ و در اجرای آنان‌ اهتمام‌ ورزند:
۱- توصيه‌ می‌كند كه‌ دول‌ كشورهای عضو، سازمانهای مربوط‌ تخصصی و سازمانهای غيردولتی صالح‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ در نشر اين‌ اعلاميه‌ بكوشند.
٢- تقاضا می‌كند كه‌ دبيركل‌ اعلاميه‌ را بصورت‌ گسترده‌ پخش‌ و توزيع‌ نموده‌ و به‌ اين‌ منظور از كليه‌ امكانات‌ موجود برای انتشار و توزيع‌ متن‌ آن‌ اعلاميه‌ به‌ كليه‌ زبانهای ممكن‌ اقدام‌ كند.