به‌راستی که افتخار است

به راستی که ایرانی بودن افتخار است. به‌راستی که قوم آریا قوم پاکی بوده، هست و خواهد ماند. به‌راستی نمی‌توان لقبی جز عاشق را روی ایرانی گذاشت. ایرانی بودن افتخار است. ایرانی می‌فهمد. ایرانی‌ می‌داند و ایرانی می‌بیند. راست گفته‌اند که انسان، دشواری‌یِ یک وظیفه است و این زیباترین وصفی است که روی نام ایرانی می‌شود گذاشت. ایرانی زندانی می‌شود. ایرانی به‌نامردی کتک می‌خورد. ایرانی می‌میرد، ولی ایرانی ذلت نمی‌پذیرد و این را دنیا فهمید.گیرم که می‌بریدگیرم که می‌زنید
گیرم که می‌کشیدپس با رویش ناگزیر جوانه جه می‌کنید؟آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: