مرگ جلوی مقاومت دکتر علیرضا بهشتی زانو زد
مردی نازنین در شکنجه‌گاه اوین دچار حمله قلبی شد. دکتر علیرضا بهشتی دچار حمله قلبی شد و در عرض چند ثانیه این حمله خفیف به بمب بالاترین تبدیل شد. چه بسیار کسانی هستند که از همین حالا می‌دانند سر قبرشان شاید فرندان‌شان هم نیایند. مرگ امروز شاید از روی ملت ایران خجالت کشد که سایه  چنین نازنینی را از سر مردم ایران کم نکرد. اگر اتفاقی برای این عزیر ملت ایران بیفتد، این اصولگرایان هستند که باید پاسخگو باشند. اگر اتفاقی برای دکتر بهشتی مردم ایران بیفتد دیگر کسی منتظر نخواهد شد کمیته ویژه! مجلس دنبال قاتل بگردد!


هیچ نظری موجود نیست: