نادر ابراهیمی در گذشت

سال پیش در نمایش گاه کتاب با یکی از دوستان از جلوی نشر روزبهان، ناشر نوشته های اش رد می شدیم از حال وخیم اش با خبر شدیم و...


آن قدر نیستم که از او بنویسم

آزادباشروحش شادهیچ نظری موجود نیست: