يك عاشقانه‌

نادر بودن


همه نبودند ولي جاي خالي هم نبودبه شهري كه دوست مي‌داشت
آزاد مرد آرام

آزاد باشي

اعتماد

اعتماد امروز را از روي تيترش مي‌شد خواند!
اطلاعات منتشره روز گذشته اعتماد نادرست بود
حضور موفق احمدي نژاد در اجلاس فائو

اين تيتر،رو تيتر و مطلب كه در آن آمده استبه دستور دفتر رياست جمهوري به چاپ رسيده

عجيب‌ترين تيتر قرن را امروز در اعتماد خواندم.
سوال: اعتماد ديروز از كجا و با چه فكري در مورد احمدي ن‍ژاد مطلب و اطلاعات داده بود؟
جواب: از دفتر رياست جمهوري
سوال: پس چرا آن‌ها گفته اند كه...؟
جواب: چون دل‌شان خواسته
سوال: آها!!!
خبر:هیچ نظری موجود نیست: