تخلفات اینترنتی

در پی لینک اول:
اگر اختلال در روان مردم حکم اعدام دارد، پس زود باشید اعدام کنید!! زود زود زود. همان کسی که اختلال ایجاد کرد را دیگر؟ بابا چرا نمی گیرید؟ بدوید تا در نرفته. آن کسی که با گران کردن همه چیز مردم را به مرز نا امیدی از ایران رسانده. همان که با اجرای وحشیانه ترین احکام در مورد جوانان و دانشجویان امنیت روانی صدها خانواده را مختل کرده اند. همان که آبروی دختری را جلوی یک ملت می بردو همان کسی که باعث شده من این گونه به دور از روانی آسوده بنویسم.
آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: