یادواره کوی دانشگاه

مبارک باد آن جامه که اندر بزم پوشندش،
گوارا باد آن باده که اندر فتح پوشندش
شما را باده و جامه
گوا را و مبارک باد!
...
...
...آری, آری, جان خود در تیر کرد آرش.
کار صدها صدهزاران تیغه ی شمشیر کرد آرش

...
...
...

کودکان دیری ست در خوابند،
در خواب است عمو نونروز.
می گذارم کنده ای هیزم در آتش دان،
شعله بالا می رود پرسوز.

هیچ نظری موجود نیست: