امروز 28 خردادعزا عزاست امروز...روز عزاست امروز
ایرانی با غیرت...صاحب عزاست امروز

همیشه سکوت می شکست...این بار سکوت می شکند
برادر شهیدم...رایتو پس می گیرم


دانشجو می‌می‌رد...ذلت نمی‌پزیرد
دریدن...دریدن...کوی رو به خون کشیدن


سکوتم از رضایت نیست...
رای سبز من اسم سیاه تو نبود...


آهای! من دشمن تو نیستم...من انکار تو هستم!
من سرانجام پر از نکبت هر تیره‌روانی که جنایت را چون مکتب حق موعظه می‌کند، می‌شناسم...


آزادباش

هیچ نظری موجود نیست: