این تقلب بی پاسخ نخواهد ماند

سه روز قطعی اس ام اس. صادر نکردن کارت نظارت برای کاندیداهای مخالف دولت. بیرون کردن ناظران انتخاباتی. حمله به ستادهای انتخاباتی و پلمپ کردن آن ها. پایکوبی فبل از پایان شمارش آرا. هشدارهای سپاه برای جلوگیری از بیرون ریختن مردم. کندی شمارش در ساعات پاانی. فیلتر شده بسیاری از سایت ها. سکوت رهبر. چرخش 180 درجه یی آرا از موسوی به احمدی نژاد.

و این بود سالم ترین نوع انتخابات.

آزادباشید

هیچ نظری موجود نیست: