نیامدن جنبش سبز به خیابان ربطی به مجوز نداشت!

مسئولان خوب مجمع روحانیون مبارز که در این چند وقته خوب و دوستانه در کنار مردم بودن‌اند بدون شک خودشان هم با کراهت از این دولت غیر مردمی درخواست مجوز کرده‌اند؛ زیرا جنبش سبز برای به خیابان آمدن نیازی به این مجوزها ندارد! برای فریاد حق سر دادن نیازی نیست به مجوز گرفتن از دولتی که منتخب مردم ایراننیست. مجوز این راه‌پیمایی‌ها را خدا و انبیا و امامان و مردان خوب خدا داده‌اند.

جنبش سبز امروز به خیابان نیامد. امروز مشخص شد که طرفداران کودتا حتا نمی توانند با سوء استفاده از علاقمندان به آیت الله خمینی که اکثرشان از این دولت بیزارند (نمونه بارزش سید حسن خمینی) مردم را به خیابان بیاورند. جنبش سبز امروز پای اش را به خیابان نگذاشت نه به خاطر این که وزارت کشور کودتا مجوز نداد بلکه به خاطر این که صلاح ندانست به خیابان بیاید. چطور ممکن است جنبش سبز از دولتی درخواست مجوز کند که هنوز مورد تأیید جنبش اکثریت مردم ایران نیست.

به احتمال زاد الان که به خیابان انقلاب بروی تا دایره 5 کیلومتری را بسته اند که کسی مزاحم آقایان متظاهر نشود! این‌جاست که آدم به تظاهرات جنبش سبز می بالد که چه‌قدر زنده و نزدیک به هم بود و راه هیچ کس را هم نمی‌بست. جنبش سبز که به خیابان‌ها می‌آید کاسب‌ها کرکره‌ها را پایین می‌کشیدند و به تماشا می‌ایستادند نه این که به زور مجبور شودند ببندند و به خانه بروند. جنبش سبز با تبلیغات خودجوش و مردمی و بدون استفاده از پول همه‌ی مردم ایران به خیابان می‌آید و کودتا با استفاده از اتوبوس‌ها و رسانه‌ها و شیرینی و کیک و ساندیس‌ها و ناهارهایی که پول‌اش از جیب همه‌ی مردم برداشته شده.
 


زندانی سیاسی باید آزاد شودقلم زرین هم به احمد زیدآبادی رسید.


هیچ نظری موجود نیست: