نقش بر آب شدن توطئه کودتا؛ دلیل بزرگ نیامدن امروز مردم به خیابانبرنامه ریزی های اندیشمندان! کودتاچی طبق معمول بر باد رفت. نخست نگاهی می اندازیم به این سناریو. غافل گیر شدن مأموران حکومتی در برابر مردم بی دفاع نخستین دلیل برای دست به قلم شدن سناریو نویس ها بود. سرداران و فرماندهانی که بر علیه مردم می جنگند فکر این را نکرده بودند که این مردم برای کتک خوردن به خیابان نمی آیند و گاهی هم از جان خود دفاع خواهند کرد. هرچند که نهایت خشونت مردم در روز عاشورا خسارات مالی و پرتاب کردن سنگ و مشت و لگد زدن بود و فیلم ها و عکس ها نشان از ترحم اکثریت مردم به مأموران دارد. خشونت نیروهای نظامی و پرتاب اشک آور به سمت کودک و پیر و جوان و زن و مرد کجا و دفاع کردن از جان خود کجا؟!

دو روز پس از عاشورای خونین، تظاهرات خودجوشی که البته سخن ران و اتوبوس و بلنگو و کیک و ساندیس و غذا و ... هم به در آن جوشیده بودند و نامه های منتشر شده هم گواهی بر بسیار خودجوش بودن این تظاهرات بود برگزار شدن که البته فقط مردم تهران هم نبودند! در این تظاهرات انواع و اقسام توهین ها به سیدهای د اولاد پیغمبر جناب میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی شد و همچنین روحانی شریفی همچون شیخ شجاع اصلاحات مهدی کروبی صورت گرفت و از زبان سخن ران خالی از ادب هم اکثریت مردم ایران گوساله خوانده شدند. اما این سناریوهای تکراری هم نتوانست مردم را وادار به حرکتی غیر معقول کند تا این که...

دیشت لجن پراکن های دولتی اقدام به پخش دروغی مبنی بر بازداشت و تبعید مهدی کروبی و میرحسین موسوی کردند که جنبش سبز ابتدای امر را به دلیل حساسیت موضوع اقدام به خبر رسانی کرد تا جایی که برای دقایقی این خبر روی لینک های داغ بالانرین هم اضافه شد. این سناریو بدون شک در صدد ایجاد رعب و وحشت و همچنین تحریک مردم معترض برای شرکت در راه پیمایی روز پنج شنبه بود که خیلی زود دست دروغ گو ها رو شد. زمان کم برای تبلیغ راه پیمایی روز پنج شنبه این فکر را در سر خشونت طلب ها انداخته بود تا نهایت خشونت را در برابر معترضان کم تعداد به کار برند که امیدواریم کسی باقی نمانده باشد که این موضوع را درک نکرده باشد.آزاد باشید